Menu Zamknij

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych

R E G U L A M I N

realizacji projektów edukacyjnych

W Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. nr 156, poz. 1046).

§ 1

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

§ 2

Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod.

§ 3

Zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.

§ 4

Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:

1)    wybranie tematu projektu edukacyjnego;

2)    określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)    wykonanie zaplanowanych działań;

4)    publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

§ 5

Przewodniczący zespołów przedmiotowych do końca pierwszego tygodnia września roku szkolnego, w którym będzie realizowany projekt edukacyjny przekazują Dyrektorowi szkoły propozycję tematów do realizacji oraz określają jego rodzaj i liczbę uczniów potrzebnych do jego wykonania (w roku szkolnym 2010/2011 do końca listopada).

§ 6

Uczniowie dokonują wyboru tematu projektu, który będą realizować, w terminie do końca września (w roku szkolnym 2010/2011 do 15 grudnia).

§ 7

W przypadku gdy uczeń:

1) nie zdecyduje o wyborze tematu;

2) nie określi zespołu, z którym będzie realizował projekt;

3) nie złoży deklaracji z powodów niezależnych od siebie (np. z powodu choroby), opiekun projektu w porozumieniu z wychowawcą włącza go do określonego zespołu, uwzględniając zainteresowania i zdolności ucznia.

§ 8

Wychowawca klasy zobowiązany jest do :

1) prowadzenia działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy;

2) monitorowanie wyboru tematu przez każdego ucznia klasy;

3) monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu;

4) przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom;

5) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceniania zachowania;

6) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego (dziennik lekcyjny, arkusze ocen, świadectwa).

§ 9

Warunki realizacji projektu edukacyjnego:

1) Termin wykonania:

a) projekty realizowane są w klasach pierwszych i  drugich gimnazjum,

b) w uzasadnionych przypadkach w realizacji projektu może brać udział uczeń klasy trzeciej, który z powodów losowych nie mógł uczestniczyć w realizacji projektu w klasie drugiej;

2) Czas realizacji:

a ) do 15 czerwca każdego roku,

b) w szczególnych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu, jednak nie dłużej niż do zakończenia zajęć dydaktycznych w pierwszym okresie nauki w klasie trzeciej;

3) Rodzaje:

a) projekty mogą mieć charakter:

– przedmiotowy,

– międzyprzedmiotowy,

b) projekty swym zasięgiem mogą obejmować:

– Sułkowice, Biertowice, Harbutowice

– okolice Sułkowic

– inne terytorium;

4) Treści programowe obejmują:

a) zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów,

b) zakres tematyczny projektu edukacyjnego może wykraczać poza te treści;

5) Opieka nad zespołami uczniowskimi:

Koordynatorem projektu edukacyjnego i równocześnie jego opiekunem jest nauczyciel powołany przez dyrektora gimnazjum;

6) Zadania opiekuna projektu edukacyjnego:

a)wskazanie tematyki realizowanych projektów edukacyjnych,

b) omówienie z uczniami zakresu tematycznego oraz celów projektu i koordynowanie podziału uczniów na poszczególne zespoły projektowe,

c) opracowanie karty projektu i kryteriów oceny projektu,

d) prowadzenie konsultacji dla uczniów realizujących projekt,

e) monitorowanie jego realizacji,

f) ocena projektu we współpracy z nauczycielami, którzy wspomagali jego realizację;

7) Obowiązki innych nauczycieli:

Nauczyciele ? w zakresie swoich kompetencji ? są zobowiązani do udzielenia wsparcia w realizacji projektów zespołowi projektowemu, tj. uczniom i opiekunowi;

8) Forma i termin prezentacji:

a) zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja, której forma jest uzależniona od tematyki realizowanego projektu,

b) forma oraz termin prezentacji powinny być określone przez opiekuna projektu w Karcie projektu;

9) Dokumentowanie wykonanego projektu:

a) dokumentacja dotycząca projektu winna zawierać Kartę projektu stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu,

b) Opiekun może gromadzić inne dokumenty, które uzna za niezbędne do realizacji projektu, ale nie są one obowiązkowe,

c) dokumentację (Kartę projektu) przechowuje się do końca roku szkolnego, w którym uczeń kończy gimnazjum;

10) Ocenianie przedmiotowe:

a) udział ucznia w realizacji projektu może podlegać bieżącemu ocenianiu z przedmiotu, ale tylko i wyłącznie w przypadku realizowania przez niego projektu przedmiotowego,

b) zasady takiego oceniania oraz wpływ uzyskanych ocen na ocenę klasyfikacyjną zawierają kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów;

11) Liczebność zespołów uczniowskich:

a) uczniowie mogą realizować projekty w zespołach klasowych lub międzyklasowych liczących od 4 do 30 osób;

b) o udziale w danym projekcie decyduje samodzielnie uczeń, dokonując zapisu u opiekuna projektu w wyznaczonym przez niego czasie,

c) w przypadku większej liczby chętnych niż przewiduje projekt o wyborze uczniów decyduje opiekun w oparcie o ustalone przez siebie kryteria znane wszystkim zainteresowanym od momentu ogłoszenia naboru do projektu (zał. nr 2);

12) Sposoby spełniania warunku obligatoryjności udziału uczniów w projekcie:

a) o warunkach spełnienia zasady obligatoryjności udziału uczniów w projekcie decyduje opiekun, który może konsultować się z innymi nauczycielami przed ich oceną,

b) kryteria oceny są ustalone wcześniej i podane uczniom do wiadomości przed realizacją projektu (zał. nr 2);

13) Przy wyborze tematyki projektu obowiązuje zasada dobrowolności;

14) Projekt podlega ocenie. Ocena uwzględnia:

a) realizację całości projektu,

b) poziom wykonania zadań,

c) inicjatywę uczniów,

d) współudział w zespole,

e) sposób dokumentowania projektu,

f) publiczną prezentację,

g) samoocenę uczniów;

15) Ocenie podlega każdy z członków zespołu, któremu opiekun winien ponadto przedstawić informację zwrotna o jego roli w realizacji projektu:

a) ocena może mieć formę:

– pisemną,

– ustną,

b) ocena pracy ucznia kończy się stwierdzeniem uogólniającym,: uczestniczył lub nie uczestniczył w projekcie, która jest podstawą do dokonania zapisu na świadectwie ukończenia gimnazjum;

16) Sytuacje problemowe, mogące się pojawić podczas realizacji projektów edukacyjnych, rozstrzyga Dyrektor szkoły.

§ 10

Kryteria oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawarte w ocenianiu wewnątrzszkolnym uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego:

1) ocena wzorowa ? podczas realizacji projektu gimnazjalnego uczeń czynnie uczestniczy w formułowaniu tematu projektu, aktywnie uczestniczy w kluczowych działaniach na poszczególnych etapach jego realizacji;

2) ocena bardzo dobra ? uczeń pełni aktywną rolę podczas realizacji projektu gimnazjalnego, wspomagając członków zespołu;

3) ocena dobra ? uczeń prawidłowo wypełnia swoje zadania w okresie realizacji projektu gimnazjalnego, reagując pozytywnie na uwagi zespołu i opiekuna projektu;

4) ocena poprawna ? uczeń wypełnia swoje obowiązki w trakcie realizacji projektu gimnazjalnego, lecz zdarza mu się nie wywiązywać z przyjętych zadań, co jest przyczyną opóźnień lub konfliktów w zespole;

5) ocena nieodpowiednia ? uczeń często zaniedbuje swoje obowiązki podczas realizacji projektu gimnazjalnego lub odmawia współpracy, co ma wpływ na przebieg przyjętego przez zespół harmonogramu pracy i wiąże się ze zwiększeniem obowiązków innych członków zespołu projektowego;

6) ocena naganna ? uczeń nie przystępuje do realizacji projektu lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków mimo rozmów z członkami zespołu i opiekunem projektu, a jego postawa bywa lekceważąca  zarówno w stosunku do członków zespołu, jak i opiekuna.

§ 11

Wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego.

§ 12

Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

§ 13

Dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających jego udział w realizacji projektu edukacyjnego:

1) długotrwała choroba;

2) przypadki losowe;

3) inne.

§ 14

W przypadku, o którym mowa w § 13, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się ? zwolniony? albo ? zwolniona?.

§ 15

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości treść Regulaminu realizacji projektów edukacyjnych w formie zarządzania.

§ 16

Dyrektor szkoły może zmienić zapisy niniejszego Regulaminu, dostosowując je do realiów i możliwości edukacyjnych szkoły.

§ 17

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach obowiązuje od 23 listopada 2010 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content