Menu Zamknij

,,W poszukiwaniu wartości – w hołdzie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w roku beatyfiacji”

 Innowacja pedagogiczna*

 OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ :    „ W poszukiwaniu wartości -w hołdzie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w roku beatyfikacji”

  Innowacja pedagogiczna: „ W poszukiwaniu wartości- w hołdzie kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu w roku beatyfikacji” będzie realizowana w klasie IV i VII, na zajęciach Języka polskiego , zajęć wyrównawczych, wycieczek klasowych.

Nowatorstwo innowacji będzie polegało na wykorzystaniu  zajęć edukacyjnych, metod aktywizujących, eksponujących i praktycznych w celu poznania życia, nauczania oraz wartości, których odzwierciedleniem był kardynał Stefan Wyszyński.

Autorem innowacji jest Barbara Grygiel

CELE INNOWACJI:

1.Zapoznanie z życiem , nauczanie , dziedzictwem duchowym kardynała Stefana Wyszyńskiego .

2.Uwrażliwianie uczniów na piękno „Małej Ojczyzny”, poprzez które uczniowie pogłębią wiedzę o Stefanie Wyszyńskim.

3.Przygotowanie uczniów do świadomego poznania wartości, którymi kierował się kardynał.

4.Wyrabianie umiejętności plastycznych.

5. Doskonalenie umiejętności komponowania utworów literackich oraz redagowania wybranych form wypowiedzi ( notatka, list, biogram, sprawozdanie).

6. Kształtowanie umiejętności wypowiedzi ustnych.

7.Wyzwalanie aktywności twórczej i intelektualnej  poprzez udział w spektaklu teatralnym o życiu Wyszyńskiego.

8. Wdrażanie uczniów do samodzielnego, świadomego przyswajania wiedzy  poprzez udział w konkursach o Stefanie Wyszyńskim.

9. Wykorzystanie multimediów do tworzenia projektów i prezentacji.

10.Kontakt z dobrami kultury, bogactwa „Małej Ojczyzny” : Bachledówka, Siwcówka w Stryszawie..

11.Rozwijanie całokształtu osobowości dziecka poprzez kształtowanie  wartości chrześcijańskich i patriotycznych.

 

 UZASADNIENIE INNOWACJI

  Szkoła, oprócz realizacji zadań wynikających z podstawy programowej poszczególnych przedmiotów, bierze na siebie odpowiedzialność także za wychowanie dzieci i młodzieży ku wartościom ponadczasowym. To środowisko, które ma możliwości przekazać młodemu pokoleniu niejako w testamencie dorobek kulturalny i duchowy starszego pokolenia. Jednym z elementów dziedzictwa i bogactwa naszego regionu są osoby, ich życie i twórczość, które znane są w Polsce i na całym świecie.  Jedną z takich postaci jest kardynał Stefan Wyszyński W bieżącym 2020 roku miała być beatyfikacja wielkiego kardynała. W związku z pandemią uroczystość ta została przesunięta na przyszły 2021 r. Nasza szkoła pragnie włączyć się w ten czas oczekiwania na beatyfikację. Ten czas niech służy pogłębieniu wiedzy i zapoznaniu z wartościami, którymi kierował się Wyszyński.

 

  TREŚCI PROGRAMOWE:

 Podczas realizacji innowacji : „ W poszukiwaniu tożsamości- w hołdzie Janowi Pawłowi II w 100-lecie urodzin” uczeń:

– zapozna się z życiem i bogactwem duchowym nauczania Stefana Wyszyńskiego

-zwiedzi miejsca, związane z kultem Maryjnym :  Kalwaria Zebrzydowska, Ludźmierz,

-udoskonali umiejętności redagowania dłuższych i krótszych form wypowiedzi pisemnej i ustnej,

– wyzwoli aktywność twórczą poprzez udział w spektaklu:” Testament mój” , naukę pieśni o Stefanie Wyszyńskim,

-wykorzysta multimedia do tworzenia prezentacji,

-doświadczy spotkania z „ żywym słowem” na zajęciach bibliotecznych,

-ubogaci swoją wiedzę na temat bogactwa środowiska lokalnego,

– nabędzie doświadczeń związanych z konkursem ( świadome przyswajanie wiedzy),

-potrafi zastosować znane techniki plastyczne,

-pozna różne teksty literackie i muzyczne, związane z tematyką innowacji,

-ubogaci swoje człowieczeństwo o wartości chrześcijańskie,

-wysłucha na żywo wspomnień o kardynale Wyszyńskim

 

CZAS TRWANIA INNOWACJI:

 Rozpoczęcie: 12 listopad w dniu rocznicy, kiedy Stefan Wyszyński zostaje Prymasem Polski .

Zakończenie: 28  maja 2021 – w 40-tą rocznicę śmierci kardynała Wyszyńskiego.

 

 

 

 

 

Skip to content