Menu Zamknij

deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/giskwwsulkowicach

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 2 imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

ulica: Sportowa 51

32-440 Sułkowice

telefon: +48 12 273 35 22

e-mail: sp2@sulkowice.pl

strona internetowa szkoły:  http://www.sp2.sulkowice.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-25

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Część plików nie jest dostępna cyfrowo

Do odczytania części plików potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader bądź wersja systemu operacyjnego Windows 10.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-06-25

Ocena dokonana indywidualnie przez wprowadzającego dane.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jan Kaciuba
e-mail:  sp2@sulkowice.pl
Telefon: +48 12 273 35 22

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

1.      Główne wejście do budynku od strony południowej jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

2.      W budynku znajduje się winda.

3.      W budynku znajdują się dwie toalety (na parterze i na piętrze) dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content