Szkoła Podstawowa nr 2
imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Sułkowicach

Regulaminy

Regulaminn sieci komputerowej

REGULAMIN

SIECI KOMPUTEROWEJ W BIBLIOTECE

 1. Użytkownikiem sieci komputerowej w bibliotece może być każdy uczeń.

 2. W czasie przerw komputery są nieczynne (wyjątek stanowi duża przerwa).

 3. Z gier komputerowych można korzystać podczas dużej przerwy oraz do godz.13.25

 4. Na stanowisku pracy z komputerem może przebywać tylko jeden uczeń.

 5. Komputer można włączyć lub wyłączyć jedynie za zgodą bibliotekarza.

 6. Użytkownik zachowuje spokój i powagę, oraz utrzymuje stanowisko komputerowe w należytym porządku.

 7. Nie wolno dotykać ekranu monitora ani też przesuwać sprzętu.

 8. Na stanowisku pracy nie wolno spożywać posiłków i pić napojów.

 9. Wszystkie nieprawidłowości zauważone podczas pracy z komputerem należy natychmiast zgłosić bibliotekarzowi.

 10. Bez zgody bibliotekarza nie wolno w komputerze instalować żadnego własnego oprogramowania ani kopiować programów znajdujących się w bibliotece na własne dyskietki.

 11. Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w plikach systemu operacyjnego.

 12. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy BHP dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych.

Regulamin Biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 2. Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

  - wypożyczając je do domu,

  - czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma).

 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki (w tym jedną lekturę z języka polskiego) na okres jednego miesiąca.

 4. Książki nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przedłużenie terminu zwrotu.

 5. Uczeń przygotowujący się do konkursów i olimpiad ma prawo do wypożyczania większej ilości książek jednorazowo.

 6. Wypożyczane materiały należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.

 7. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy odkupić taką samą lub zwrócić inną, wskazaną przez bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualniej cenie książki zniszczonej (zagubionej).
 8. rzed końcem roku szkolnego wszystkie wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie.

 9. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 10. Uczniom, biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki i którzy przeczytają najwięcej książek, mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego.